počet produktů: 0
cena: 0,00 CZK (0,00 €)
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
dnes: 301
týden: 1313
celkem: 990421

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.nonstopservis.cz , provozovaném firmou Roman Bukáček – NON STOP SERVIS,  Ďáblická 57, Praha 8, 182 00, IČO:14979586, DIČ CZ6701070420. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů.

Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

3. Cena zboží

Cena je uvedena s DPH, není závazná a dodavatel si vyhrazuje právo její změny. V případě, že cena bude vyšší, než je uvedena na objednávce, je povinen neprodleně informovat kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

Pro významné zákazníky lze poskytnout individuální slevu.

4. Dodací podmínky

Zboží lze zaslat na jakoukoliv adresu v ČR i v SR.

Zboží je doručeno dle uvedené dostupnosti u každého produktu.

Zboží Vám bude dodáno způsobem, který si vyberete při odesílání objednávky.

Přepravné je zdarma při objednávce vyšší než 10.000,- Kč bez DPH, zboží je doručeno přepravní službou PPL, či osobním odběrem na provozovně prodávajícího.

V případě, že objednávka je nižší než 10.000,- Kč bez DPH, je cena přepravného závíslá na tarifech přepravců po celé ČR. Cena přepravného do SR je závislá na tarifech (dle váhy a objemu zboží) přepravní služby PPL pro SR.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, není-li telefonicky dohodnuto jinak.

Objednané zboží je možné osobně vyzvednout v sídle společnosti pouze po předchozí dohodě.

5. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí (telefonicky nebo e-mailem) při potvrzení objednávky.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a dodavatel se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.

Dodavatel má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě, že cena bude vyšší, než je uvedena na objednávce, je povinen neprodleně informovat kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

6. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou kupní cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od jeho dopravce. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí zboží. Zjištěnou vadu je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu. V případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití, apod.), zboží nepřebírejte a reklamujte tuto skutečnost přímo na místě pracovníkovi přepravní služby PPL,České pošty,či jinému přepravci a ihned nás prosím kontaktujte.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturovaným zbožím a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu, je povinen o tom prodávajícího nejpozději do 3 dnů informovat. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Kupující dává souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů a to vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky.

Kupující je povinen uvádět pravdivé údaje.

7.  Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 53 zákona č.40/1964 Sb. Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího.

7.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do tří pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pětset korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu.

7.3. Ve lhůtě 25 dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 7.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.1. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do pěti (5) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 7.3 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

7.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 7.2. obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8. Záruční podmínky

a)     délka záruky je uvedena u zboží a na záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Kupující dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dokladu.

b)     kupující doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu prodávajícího. Pokud bude závada uznána jako záruční, je bezplatně opravena. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve kupujícího k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko kupujícímu zpět. Při záruční opravě u zákazníka bude účtováno pouze jízdné. Záruka je podmíněna řádně vyplněným a potvrzeným Záručním listem.

c)     prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.

d)     v případě neoprávněné reklamace bude oprava účtována.

9. Reklamace

Reklamace budou vyřízeny v souladu s platným právním řádem ČR.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně případných nákladů na dopravu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Tato kategorie neobsahuje žádné produkty